Кандидатстване

Членство

Видове членство

Политика за членство

Инициации

За повечето хора, „да се присъединиш към О.Т.О.“ означава „да станеш посветен  член на О.Т.О“. Посветеното членство е достъпно за всеки мъж и жена, които са свободни, най-малко на 18 годишна възраст и отзивите за тях са добри (виж по-долу). Както е описано в раздела за инициации, посвещенията в О.Т.О. са предоставят чрез физическа церемония, водена от експерт инициатор. Посвещенията почти винаги се провеждат в локалния клон на О.Т.О., най-често оазис или ложа. Въвеждащата инициация в О.Т.О. е известна като „Минервал“ или  0°

Ето защо, пътят към превръщане на посветен  член на О.Т.О. включва влизане в контакт с най-близкото или друго удобно местно тяло, което провежда инициации за Минервал (вижте раздела за местни тела), получаване на заявление за инициация от това тяло, което да предостави попълнено, заедно със съответните тарифи и такси.

За да се установи „добър отзив“, формулярът, заявяващ вашата кандидатура трябва да бъде подписан от двама препоръчителя (спонсора), които вече са  посветени в I°. Потенциалните препоръчители като цяло ще искат да се запознаят с вас, преди да подпишат заявлението ви за кандидатстване, което може да включва присъствието ви заедно с тях на няколко събития в местното тяло, или време, прекарано с тях насаме.

Видове членство

Има два основни вида членство: посветено членство и членство в E.G.C.

Както беше обсъдено по-горе, за посветено членство се изисква изпълнението на физическа церемония, осъществена под егидата на местното тяло на О.Т.О. Информацията за структурата на иницииациите в О.Т.О. и техните такси за членство също са на разположение.

Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.) е еклесиастичната ръка на О.Т.О. То предлага предоставяне на светско членство, връчено чрез церемонии на кръщаване и комфирмация. Светското членство не изисква специални привилегии. За да разберете за провеждането на ритуали на E.G.C. във вашия район, вижте списъка на местни тела и влезте в контакт с най-близкото до вас тяло.

Политика за членство

Поверителност: Членството в О.Т.О. е тайно. Имената и адресите на членовете се пазят в тайна от широката общественост и от по-голямата част от останалите членове. О.Т.О. служители (включително офицерите на местните тела) са снабдени с поверителната информация относно членовете на основание на данните, които трябва да се знаят от тях. Например, член, който иска да присъства на събитие единствено за посветен и в локалното тяло, може да се потърси статуса на неговото членство, потвърден от Великата ложа в отговор на запитване от локалния майстор на тяло и подобно, офицерите в Хазната и служителите на периодичните бюлетини имат достъп до поверителната информация за членовете, необходима, за изпълняват задълженията си.

Недискриминация: Не трябва да има съображения относно раса, етнос, пол или сексуална ориентация, когато се разглежда годността на кандидатите за прием, напредване, или заемане на служебна длъжност в Ordo Templi Orientis U.S.A.

Инициация

Структурата на О.Т.О., като тази на масонството и древните мистични школи, се основава на различните стадии на посвещения и степени. С ритуалите за тези степени, О.Т.О. има за цел да обучи индивида чрез алегория и символи в дълбоките тайни на природата и по този начин да помогне на всеки посветен  да разкрие собствената си истинска единтичност.

Инициациите могат да бъдат представени само чрез физическа церемония, водена от подходящо упълномощен и обучен инициатор. Вижте раздела за членство, относно информация за това, как се кандидатства за инициация.

Посветеното членство се разделя на степени. Има общо 21 степени на инициация в О.Т.О., включително тринадесет номерирани степени и осем неномерирани, междинни степени и подстепени. Степените на О.Т.О. са разделени в три Категории или „Триади”: Отшелникът, Любовникът и Човекът на Земята и са както следва:

Трета Триада-Човекът на Земята   

Минервал

Мъж и Брат

Жена и Сестра

II° Магьосник

III° Майстор Магьосник

IV°  Съвършен Магьосник и спътник на Свещената Кралска свита на Енох

IV°  Съвършен Посветен, или Принц на Йерусалим

Извън всички триади           

Рицар на Изтока и Запада

Втора Триада: Любовникът

Суверенен Принц на Розата и Кръста и Рицар на Пеликана и Орела.

Рицар на Червеният Орел и Член на Сената на Рицарите Херметични Философи

VI° Прославен Рицар (Тамплиер) на Ордена на Кадош и Спътник на Светият Граал.

VI° Велик Инквизитор Командир и Член на Великият Трибунал.

VI° Принц на Царската Тайна

VII° Теоретик и Много Прославен Суверен, Велик Всеобщ Инспектор

VII° Генерален Маг на Светлината и Свещеник на Ecclesia Gnostica Catholica.

VII° Велик майстор на Светлината и Инспектор на Обредите и Степените

Първа Триада:Отшелникът

VIII° Перфектен Понтиф на Илюминатите

VIII° Епопт на Илюминатите

IX° Посветен в Светилището на Гнозиса

X° Върховен и Свят Крал

XI° Посветен в 11та степен – тази степен е техническа и няма отношение към основния план на Ордена

XII° Frater Superior и Външна глава на Ордена

Степента Минервал (0°) е въвеждаща степен на инициация, в която ученикът се приема за „почетен гост” на О.Т.О., но не и за пълноправен член. Степента Минервал е предназначена да позволи на кандидата да реши дали да продължи или не към пълноправно членство и да даде възможност на потенциалните му препоръчители да преценят дали подкрепят кандидатурата му за пълно членство. Минервалите могат да започнат встъпителен стаж на обучение при епископ на E.G.C. за по-нататъшно ръкополагане като дякони или свещеници в Ecclesia Gnostica Catholica, но те не отговарят на условията за ръкополагане или за служба като офицери на местното тяло.

Първата степен (I °) предоставя пълноправно членство на посветения. Посветеният в Първа степен кандидат може да се оттегли от активно участие в О.Т.О., но духовната връзка, изкована между посветеният и Ордена по време на церемонията на Първата степен ще се запази до края на неговия живот. Посветеният във Втората степен отговаря на условията за назначаването му като дякон в Ecclesia Gnostica Catholica.

Отвъд степента P∴I∴, напредъкът е само с покана. Посветени на междинната степен на Рицар на Изтока и Запада (K∴E∴W∴) отговарят на изискванията за формално назначаване към свещенничеството на Ecclesia Gnostica Catholica. Епископално посвещаване в Ecclesia Gnostica Catholica се дава като част от Седма степен. Десетата степен (X°) се провежда от Всеобщия Национален Гранд Майстор Генерал на О.Т.О. в дадена страна.

Степените от Човека на Земята следват модел, базиран на символизмът на чакрите и нивата от Кундалини Йога и представят, в драматична форма, индивидуалния път на индивида във вечността. В  0°, Егото, Богът скитник, е привлечено от Слънчевата система. В I °, Детето изпитва раждане. Във II° Мъжът или Жената изпитва живота. III° представя Смъртта на индивида, а IV° представя света отвъд Смъртта, прославеното състояние на посветения. В степента P∴I∴, посветеният символично постига крайното съвършенство (завършеност) и целият цикъл се оттегля в Анихилация.

 От всички тези събития или спирки по пътя, най-вече втората представя единичен критичен опит. Ние, все пак, сме заинтересовани най-вече от разнообразието на житейския опит. Следователно, всички следващи степени са усъвършенстване на II°, прогресивна инструкция за това, как да се живее, тъй като в една церемония едва ли е възможно да се скицира, дори и с най-груби щрихи, учението на посветените относно живота.

Затова, през V° – IX° ритуалите и ученията, са инструкция в Херметичната философия, Кабала, Магия и Йога и всичките те са насочени към подготовка на посветения за откриване и прилагане на единствената Върховна тайна.

Всеки мъж и жена, които са пълнолетни (на 18 или повече години), безплатно и при добър отзив, има неотменно право на първите три степени на О.Т.О. (но не в зависимост от някакъв определен график). Тези „първи три степени“ всъщност включват всички степени от Триадата на Човека на Земята (Минервалът се счита за въведение към Първата степен, а Четвъртата и P∴I∴ степени се считат за допълнения към Третата Степен).

Напредъкът на посветения в О.Т.О. към Четвъртата и P∴I∴ степени обикновено е въпрос на години. Обикновено се изисква определен период от време, за да се позволи пълното съзряване на последиците от инициациите в О.Т.О., въпреки, че при някои обстоятелства Степените Минервал и Първа могат да се вземат наведнъж.

oficial-lamen